Zatrudnienie cudzoziemców na podstawie oświadczenia w 2017 roku

Do tej pory polski pracodawca miał możliwość zatrudnienia cudzoziemca w procedurze „uproszczonej”, która dotyczy tylko obywateli grupy 6 państw (Republiki Armenii, Republiki Białoruś, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy ).

Aby posłużyć się procedurą uproszczoną i legalne zatrudnić cudzoziemca, pracodawca musi zarejestrować oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi we właściwym urzędzie pracy i przesłać oryginalne oświadczenie pracownikowi. Oryginał zarejestrowanego oświadczenia cudzoziemiec uzyskuje w konsulacie i jest podstawą otrzymania wizy pobytowej w celu wykonywania pracy oraz jeżeli legalnie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpowiedniego zezwolenia pobytowego i wydanej na jego podstawie karty pobytu. Posiadanie ww dokumentów wraz z pisemną umową o pracę, pozwala cudzoziemcowi legalnie podjąć pracę, która nie może przekraczać 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Powyższa procedura znacznie skracała termin uzyskania tytułu do legalnego zatrudnienia pracownika i podjęcia przez niego pracy. Jednak od połowy bieżącego roku z doniesień medialnych na temat wejścia w życie nowych rozwiązań w zakresie powierzenia pracy cudzoziemcom, wynikało że po szykowanych zmianach od 1 stycznia 2017 roku procedura będzie zniesiona. Czy pracodawca ma czego się obawiać?

Z informacji opublikowanych przez urzędy pracy wynika, że 2017 roku Powiatowe Urzędy Pracy (dalej PUP) nadal będą rejestrować oświadczenie o zatrudnieniu pracowników z Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy, jednak niektóre urzędy pracy (w Inowrocławiu/dla powiatu Warszawa Zachodnia) rejestrują oświadczenia pod warunkiem, że cudzoziemiec rozpocznie pracę najpóźniej w dniu 30 czerwca 2017. Jeśli oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi, złożone w celu rejestracji przez Powiatowy Urząd Pracy przewiduje, że praca będzie rozpoczęta po 30 czerwca 2017 r. oświadczenie to, nie będzie podlegało rejestracji. Powyższy warunek może wynikać z (podstawy, w której oświadczenie pozwala pracownikowi pracować nie dłużej niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Można z tego wywnioskować, iż pomimo przygotowanych projektów, znaczne zmiany w procedurze „uproszczonej” zaczną obowiązywać od początku 2018 roku – o czym informuje PUP w Gdyni.

PUP w Inowrocławiu http://pupinowroclaw.pl/contents/content/148/238

PUP dla powiatu Warszawa Zachodnia http://pup.blonie.ibip.pl/public/?id=147019

PUP w Gdyni http://www.pupgdynia.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-270

PUP we Wrocławiu http://www.wroclaw.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/zatrudnianie-cudzoziemcow/

Zespół ekspertów Kancelarii Prawnej Viggen na bieżąco monitoruje sytuacje i w razie uzyskania nowej informacji zostaną Państwo poinformowani na naszym portalu oraz podczas kontaktu z doradcami.

Andrzej Baszyński
Prawnik Działu Silnik Prawny

Posted by Mariusz Miąsko