Wszystko co musisz wiedzieć o wizie

Obywatele wielu krajów spoza Unii Europejskiej, którzy chca wjechać do Polski, zobowiązani są do posiadania wizy. Dokument ten poświadcza zgodę władz kraju na wjazd i pobyt konkretnej osoby na jego terytorium. Wizę uzyskuje się przed wyjazdem w konsulacie polskim.

Wiza Schengen

Oznaczona symbolem „C” – wydawana cudzoziemcom, którzy zamierzają przebywać w Polsce lub państwach obszaru Schengen do 90 dni w ciągu pół roku. Okres ten jest liczony od pierwszego wjazdu.

Wiza krajowa

Oznaczona symbolem „D” – uprawniająca do wjazdu i ciągłego pobytu w Polsce lub kilku pobytów następujących po sobie, trwających łącznie dłużej niż 3 miesiące. Okres ważności wizy krajowej nie może przekroczyć 1 roku. Okres pobytu na podstawie wizy krajowej ustala się odpowiednio do celu pobytu podanego przez cudzoziemca.

W przypadku gdy cudzoziemiec chce pozostać dłużej, musi po tym okresie ubiegać się o nową wizę u polskiego konsula za granicą lub ubiegać się o kartę pobytu.

WIZA-1024x662 Wszystko co musisz wiedzieć o wizie

Jedynie wiza krajowa może być wydana w celu udziału w postępowaniu w sprawie o udzielenie azylu, repatriacji, korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka. Obcokrajowcy na podstawie wizy krajowej mają również prawo do wielokrotnego przekraczania granic Polski przez 90 dni w okresie 180 dni.

Jak zdobyć wizę krajową?

 1. Cudzoziemiec może uzyskać wizę w Polskim Urzędzie Konsularnym, na terenie swojego państwa

 2. Musi on dysponować na miejscu:

  a) wypełnionym i podpisanym wnioskiem wizowym

  b) dokumentem podróży (ważny przez co najmniej 3 miesiące przed upływem okresu ważności wnioskowanej wizy i być wydanym w ciągu ostatnich 10 lat.

  c) 1 fotografią z aktualnym wyglądem

  d) potwierdzeniem uiszczenia opłaty wizowej, której koszt waha się między 10 a 70 euro. Opłatę należy uiścić przed złożeniem wniosku i nie jest ona zwracana w przypadku odmowy.

  e) dowodem posiadania odpowiedniego, ważnego podróżnego ubezpieczenia medycznego lub ważnym ubezpieczeniem podróżnym o minimalnej kwocie w wysokości 30 000 euro, ważnego przez okres planowanego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Niektóre konsulaty wymagają zarejestrowania wniosku wizowego poprzez aplikację e-konsulat

Posted by Mateusz N.

This article has 1 Comment

Comments are closed.