Urlop wypoczynkowy pracownika tymczasowego. Należy się czy nie? Obalamy mity

Często powtarzanym mitem jest, że pracownikom tymczasowym nie przysługują urlopy wypoczynkowe, lub pracodawca, którym jest Agnecja Pracy Tymczasowej nie wydaje zgody na odebranie dni wolnych. Mity związane z pracą w APT powodują, że wiele osób nie decyduje się na pracę w tego typu agencjach przez strach na gorsze warunki finansowe, nierówne traktowanie oraz brak możliwości rozwoju. To wszystko oczywiście jest nieprawdą budowaną na pogłoskach i strachu.

Urlopy

Agencja Pracy Tymczasowej i Pracodawca użytkownik mogą uzgodnić wykorzystanie przez Pracownika tymczasowego urlopu wypoczynkowego, w całości lub w części, w okresie wykonania pracy tymczasowej na rzecz tego Pracodawcy użytkownika, ustalając zarazem tryb udzielenia tego urlopu. Jeżeli okres wykonywania pracy na rzecz danego Pracodawcy użytkownika obejmuje 6 miesięcy lub okres dłuższy, Pracodawca użytkownik jest obowiązany umożliwić Pracownikowi tymczasowemu wykorzystanie w tym okresie urlopu wypoczynkowego, udzielając, w terminie uzgodnionym z tym pracownikiem, czasu wolnego od pracy w wymiarze odpowiadającym przysługującemu temu pracownikowi urlopowi wypoczynkowemu.

FISHING-150x150 Urlop wypoczynkowy pracownika tymczasowego. Należy się czy nie? Obalamy mityPracownikowi tymczasowemu przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze dwóch dni za każdy miesiąc (tj. 24 dni w ciągu roku) pozostawania w dyspozycji jednego Pracodawcy użytkownika lub więcej niż jednego Pracodawcy użytkownika; urlop nie przysługuje jedynie za okres, za który pracownik wykorzystał u poprzedniego pracodawcy urlop wypoczynkowy przysługujący na podstawie odrębnych przepisów.

Urlopu wypoczynkowego udziela się Pracownikowi tymczasowemu w dni, które byłby dla niego dniami pracy, gdyby nie korzystał z tego urlopu. W razie nie wykorzystania przez Pracownika Tymczasowego urlopu wypoczynkowego w okresie wykonywania pracy tymczasowej, Agencja Pracy Tymczasowej wypłaca Pracownikowi tymczasowemu ekwiwalent pieniężny w zamian za ten urlop lub niewykorzystaną jego część.

Wynagrodzenie za jeden dzień urlopu wypoczynkowego lub ekwiwalent pieniężny za jeden dzień urlopu ustala się, dzieląc wynagrodzenie uzyskane przez pracownika tymczasowego w okresie wykonywania pracy tymczasowej przez liczbę dni pracy, za które to wynagrodzenie przysługiwało.

W przypadku braku innych postanowień zawartych między Agencją Pracy Tymczasowej a Pracodawcą użytkownikiem, Pracownik tymczasowy przed udaniem się na urlop jest zobowiązany do wypełnienia pisemnego wniosku, który potwierdza jego bezpośredni przełożony, a następnie Pracownik tymczasowy jest zobowiązany do przekazania potwierdzonego wniosku Agencji Pracy Tymczasowej, która jest uprawniona do udzielenia urlopu.

Wynik jest jednoznaczny. Pracownik tymczasowy jest identycznie traktowany jak etatowy pracownik zatrudniony w niejednej korporacji. Istotną kwestią jest znajomość swoich praw oraz przepisów dotyczących zatrudnienia tymczasowego, Agencji Pracy Tymczasowej, Pracodawców użytkowników oraz Pracownika tymczasowego.

By poszerzyć swoją wiedzę na temat funkcjonowania Agencji Pracy Tymczasowej warto zajrzeć do naszych działów Dla pracownika”, „Dla pracodawcy”, „Przepisy.

Posted by Mateusz N.