Ważne informacje dla pracodawcy

O CZYM POWINIEN WIEDZIEĆ PRACODAWCA UŻYCZAJĄC  PRACOWNIKA/KIEROWCĘ ?

Zatrudnienie pracowników za pośrednictwem Agencji Pracy Tymczasowej może być bardzo korzystne, ale należy zrobić to w ściśle określony i mądry sposób.

Po pierwsze

prawidłowe zatrudnienie pracowników zwłaszcza obcokrajowców spoza UE (np.: Ukraińców) nie jest proste i wymaga szczegółowej wiedzy prawnej, ponieważ relacje pomiędzy pracodawcą użytkownikiem, pracownikiem, a APT jest złożoną konstrukcją prawną, która musi być sporządzona przez prawników specjalizujących się w międzynarodowym prawie pracy i ubezpieczeń społecznych pracowników delegowanych oraz przez prawników prawa transportowego.

Po drugie

w obecnie obowiązującym w Polsce stanie prawnym nie ma innej możliwości transferowania siły pracowniczej pomiędzy spółkami niż za pomocą Agencji Pracy Tymczasowej. Często powtarzanym i niesłusznie utrwalonym mitem jest przeświadczenie, iż pracowników można leasingować (w rozumieniu zlecenia świadczenia usług) poza konstrukcją APT. Powszechnie się bowiem myli usługę użyczenia pracownika z usługą „Zlecenia” danej firmie wykonania określonego zadania dla innego przedsiębiorcy. Jako przykład podaje się możliwość sprzątania budynków biurowych przez firmę X dla firmy Y. Jest to jednak dowód na niezrozumienie istoty zagadnienia, ponieważ w takim przypadku podmiot sprzątający nie jest Agencją Pracy Tymczasowej, a jedynie zwyczajnie świadczy usługę sprzątania własnymi pracownikami, na własne ryzyko, wystawiając za tę usługę np.: fakturę za wykonanie usługi sprzątania. Tymczasem konstrukcja taka w przypadku realizacji transportu drogowego jest niedopuszczalna, ponieważ zgodnie z uregulowaniami ustawy o transporcie drogowym podmiot X nie może świadczyć transportu na rzecz podmiotu Y, jeśli „cudzymi” kierowcami, a jednocześnie zgodnie z uregulowaniami APT, jedyną formą użyczenia kierowców innemu podmiotowi jest Agencja Pracy Tymczasowej. Tak, więc w polskim systemie prawnym nie da się świadczyć usługi transportowej za pomocą kierowców użyczonych od innego podmiotu niż APT. Można więc świadczyć transport drogowy rzeczy lub osób albo za pomocą osobiście zatrudnionych pracowników, albo za pomocą APT. Innej konstrukcji nie przewidziano. Świadczenie usługi nielegalnego użyczania pracowników od firmy nieposiadającej uprawnień Agencji Pracy Tymczasowej skutkuje wysokimi sankcjami finansowymi.

Po trzecie

znalezienie na własną rękę właściwego kandydata do pracy dla wielu firm jest czasochłonnym procesem, zwłaszcza w przypadku pozyskania kierowców spoza UE – np.: z Ukrainy. Jednak wyszukanie odpowiedniego kandydata to zaledwie 30% sukcesu, ponieważ należy poczynić szereg szczegółowych zabezpieczeń prawnych:

 • odpowiednio i legalnie zaimplementować pracownika (Ukraińca) na gruncie właściwości prawa polskiego (procedura wizowa, zezwoleniowa),
 • odpowiednio przygotować pracownika (kierowcę) do spełnienia wymagań zawodowych,
 • odpowiednio sporządzić z obcokrajowcem umowę o pracę (obowiązują dodatkowe wymagania stawiane prawem pracy dla pracowników obcokrajowców),
 • odpowiednio przenieść oskładkowanie wynagrodzenia pracownika na grunt prawa polskiego (w sytuacji, gdy jest delegowany do pracy w innych krajach UE),
 • należy dopełnić  szczególnej procedury zabezpieczającej pracownika i pracodawcę na okoliczność wypadków,
 • należy dopełnić szczególnej procedury na okoliczność pracy przez 183 dni w danym kraju w kontekście ustalenia „rezydentury”,
 • należy wyliczyć wynagrodzenie minimalne w Polsce, jak i państwach UE, do których jest kierowca delegowany,
 • należy wyliczyć dodatki do wynagrodzeń (np.: godz. nadliczbowe, dyżury itp.),
 • należy wykonać ewidencję czasu pracy,
 • należy wyliczyć oskładkowanie od wynagrodzenia (ZUS/US),
 • należy przygotować dokumenty druku A-1 na okoliczność:

a) UKUZ

b) wyliczenia ubezpieczeń społecznych według właściwości prawa polskiego)

– dokonać w przypadku obcokrajowców wyboru właściwości prawa polskiego (w umowie o pracę, zgodnie z rozp. Rzym I).

 

Większość z powyższych wymagań pracodawca transportowy musi spełnić zatrudniając także kierowców – Polaków. Agencja Pracy Tymczasowej ma ustawowy obowiązek przejęcia większości powyższych wymagań na „własne barki”. Oznacza to w praktyce, że pracodawcy transportowemu prawie zawsze bardziej opłaca się zatrudnić pracowników/kierowców (także Polaków) za pośrednictwem APT niż osobiście, ponieważ przenosi ciężar powyższych obowiązków na APT.

SŁOWNIK PODSTAWOWYCH POJĘĆ

pracodawca użytkownik – pracodawca lub podmiot niebędący pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy wyznaczający pracownikowi skierowanemu przez agencję pracy tymczasowej zadania i kontrolujący ich wykonanie

pracownik tymczasowy – pracownik zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej wyłącznie w celu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika

praca tymczasowa – wykonywanie na rzecz danego pracodawcy użytkownika, przez okres nie dłuższy niż wskazany w ustawie, zadań

a) o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym itp.

b) których terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika nie byłoby możliwe, lub

c) których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę użytkownika.