Czym jest Karta Pobytu?

Karta pobytu jest dokumentem, który potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu w Polsce. Dokument ten wraz z ważnym paszportem zagranicznym potwierdza uprawnienia do pobytu w Polsce oraz uprawnia do wielokrotnego przekraczania granicy polskiej bez konieczności posiadania wizy.

Przy przekraczaniu granicy należy przedstawić uprawnionym funkcjonariuszom Straży Granicznej kartę pobytu razem z ważnym paszportem zagranicznym. W karcie pobytu znajdują się następujące informacje:

 1. Imię (imiona) i nazwisko jej posiadacza oraz imiona rodziców

 2. Data, miejsce i kraj jego urodzenia

 3. adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy

 4. Informacja o obywatelstwie

 5. Informacja o płci

 6. Informacja o wzroście w centymetrach i kolorze oczu

 7. Numer Pesel jeśli zostanie nadany

 8. Informacja o rodzaju udzielonego zezwolenia

 9. Adnotacja „Niebieska Krata UE” w przypadku gdy zezwolenie na pobyt czasowy zostało wydane w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji

 10. Adnotacja „Dostęp do rynku Pracy „ w przypadku zezwolenia udzielonego cudzoziemcowi, który jest uprawniony do wykonywania pracy w Polsce lub jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę

 11. Skal linii papilarnych

 12. Nazwa organu wydającego kartę

 13. Data wydania karty

 14. Data upływu okresu ważności karty

 15. Fotografia cudzoziemca

 16. Adnotacja „ochrona międzynarodowa przyznana przez (wskazanie państwa członkowskiego UE, które ją przyznało) w dniu … (data przyznania ochrony międzynarodowej)”. W przypadku, gdy cudzoziemiec uzyskał w Polsce zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE i jednocześnie przyznano mu ochronę międzynarodową w Polsce lub innym kraju UE.

P+P9wz4QswXE2BgAAAABJRU5ErkJggg== Czym jest Karta Pobytu?

Karta pobytu jest dokumentem wydawanym cudzoziemcowi, którego udzielono:

a) Zezwolenia na pobyt czasowy

b) Zezwolenia na pobyt stały

c) Zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE

d) Status uchodźcy

e) Ochrony uzupełniającej

f) Zgody na pobyt ze względów humanitarnych

A zatem, aby uzyskać kartę pobytu w Polsce należy najpierw uzyskać zezwolenie na pobyt w Polsce

Opłaty

Za wydanie lub wymianę karty pobytu – 50zł

Za wymianę karty pobytu w przypadku winy cudzoziemca jej utraty lub zniszczenia – 100zł

W przypadku kolejnej zawinionej przez cudzoziemca utraty lub zniszczenia karty pobytu, każdorazowo – 150zł

Czas

Wydanie/wymiana karty pobytu następuje w ciągu miesiąca czasu od wpłynięcia kompletu dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego cudzoziemiec zostanie na piśmie powiadomiony na jaki termin przewidziane jest wydanie wnioskowanego dokumentu i z jakich przyczyn wynikają opóźnienia.

Posted by Mariusz Miąsko

This article has 1 Comment

Comments are closed.